image      Zakres i cel 

PL"Resovia Sacra" to interdyscyplinarne czasopismo wydawane raz w roku przez Instytut Thaologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Publikacje wchodzące w skład "Resovia Sacra" odnoszą się do szeroko pojętej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem teologii i filozofii, a także prawa kanonicznego oraz historii kościelnej i ogólnej. Treść każdego tomu jest zwykle podzielona na następujące sekcje: artykuły naukowe, sprawozdania oraz recenzje książek. Niektóre numery zawierają artykułu pokonferencyjne.

Czasopismo przyjmuje artykuły napisane w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i niemieckim. Nadesłane artykuły są recenzowane zgodnie z procedurą double blind peer-review. Autorzy artykułów pochodzą z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą, szczególnie z krajów sąsiednich, tj. Ukrainy i Słowacji. Znaczna liczba autorów związana jest z Instytutem Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie i innymi ośrodkami badawczymi w Rzeszowie i regionie. W rzeczywistości "Resovia Sacra" ugruntowała swoją pozycję nie tylko wśród czasopism naukowych Rzeszowa i regionu, ale także wśród szeroko pojętych polskich czasopismach naukowych zajmujących się naukami humanistycznymi. Dla miejscowej społeczności teologiczno-filozoficznej, historycznej i prawniczej czasopismo stało się ważnym miejscem publikowania dorobku naukowego oraz miejscem  dialogu naukowego i wymiany wyników badań naukowych

Historia

Inicjatywa utworzenia teologiczno-filozoficznego rocznika diecezji rzeszowskiej "Resovia Sacra" narodziła się w 1994 roku w grupie profesorów skupionych wokół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Niektórzy z nich dołączyli także do pierwszego zespołu redakcyjnego. Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski, Polska). Pierwszy zespół redakcyjny opublikował 17 tomów. W 2013 r. wybrano nową redakcję, w skład której weszli: prof. Jacenty Mastej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Redaktor Naczelny), prof. Janusz Miąso (Uniwersytet Rzeszowski, zastępca redaktora naczelnego), dr Marcin Nabożny (niezależny badacz, Nowy Jork, USA, sekretarz), dr Paweł Synoś (Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, Członek), dr Wiesław Matyskiewicz (Uniwersytet Rzeszowski, Członek).

 


 

 

  Scope and Focusimage

USA"Resovia Sacra" is an interdisciplinary journal published once a year by The St. Józef Sebastian Pelczar Theological and Pastoral Institute in Rzeszów, Poland. Publications covered in the yearly "Resovia Sacra" relate to broadly understood humanities, with the special focus on theology and philosophy as well as canon law and ecclesiastical and general history. The content of each volume is usually divided into the following sections: research articles, academic and scientific reports and book reviews. Some issues include also symposiums proceedings.

The journal accepts contributions written in Polish, English, Spanish, French, Italian and German. Submitted articles are evaluated in a double blind peer-review process. Authors of the yearly are recruited from various academic centers in Poland and abroad, especially from the neighboring countries, i.e. Ukraine and Slovakia. A significant number of authors is connected with the Theological-Pastoral Institute in Rzeszów and other research centers of Rzeszów and its region. In fact, Resovia Sacra has firmly established its place not only among scientific journals of Rzeszow and the region, but also among broadly understood Polish research journals dealing with humanities. For the local theological-philosophical, historical and jurist scholarly community, it has become an important place of publishing its academic achievements and a place of a fruitful and stimulating scholarly dialogue and exchange.

History

The initiative of creating a theological-philosophical yearly of the diocese of Rzeszow „Resovia Sacra" was born in 1994, in the group of professors gathered around the Higher Theological Seminary of Rzeszow. Some of them also joined the first editorial team. The first Editor-in-Chief was Professor Stanisław Nabywaniec (University of Rzeszów, Poland). The first editorial team published 17 volumes. In 2013, a new editorial board was elected and included: Professor Jacenty Mastej (The John Paul II Catholic University of Lublin, Editor-in-Chief), Professor Janusz Miąso (University of Rzeszów; Deputy Editor-in-Chief), Dr. Marcin Nabożny (Independent researcher, New York, USA, Secretary), Dr. Paweł Synoś (Theological- Pastoral Institute in Rzeszów, Member), Dr. Wiesław Matyskiewicz (University of Rzeszów, Member).

 


 

Punktacja MNiSW 2015-2018: 7 pkt.

                        2019 - 5 pkt.

                          2021 - 40 pkt.

                                

 

 

 Czasopismo "Resovia Sacra" jest indeksowane w następujących bazach naukowych: 

The "Resovia Sacra" is indexed in the following scientific databases:

       BazHum  PBN        Index Copernicus International                  CEJSH logo                              

  

PL „Resovia Sacra” ukazuje się od 1994 r.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana

ISSN 1234-8880

 

 USA„Resovia Sacra” has been published since 1994.

The primary version of the periodical is printed version

ISSN 1234-8880

 

 

Go to top